PGS. TS. Vũ Thị Hiền

3322

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu
Quá trình học tập – Cử nhân Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương (1999)
– Thạc sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế tại Trường Đại học Ngoại thương (2004)
– Tiến sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế tại Trường Đại học Ngoại thương (2013)
Công trình NCKH tiêu biểu – Xu hướng vận động của các hiệp định đầu tư quốc tế, Tạp chí Khoa học Chính trị, ISSN 1859 – 0187 (2017)
– Việt Nam hướng tới tham gia Hiệp định mua sắm Chính phủ (GPA) của WTO: Những thách thức từ góc độ minh bạch hóa, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương (2017)
– Các chuẩn mực quốc tế về minh bạch trong mua sắm chính phủ và mức độ tương thích của Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2017)
– Hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ: Một số vấn đề đặt ra và giải pháp, Tạp chí Công thương, Bộ Công thương (2017)
– Những rào cản đối với tiên trình hội nhập dịch vụ giáo dục đại học của khu vực ASEAN, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương
Email hienvt@ftu.edu.vn