Ban Quản lý đào tạo

4647

Ban Quản lý đào tạo là đơn vị trực thuộc Viện, có chức năng tham mưu và giúp Viện trưởng thực hiện các nhiệm vụ sau: Quản lý học viên, sinh viên các chương trình đào tạo của Viện theo phân cấp của Nhà trường; Tổ chức và vận hành mô hình hướng nghiệp ETP; Nghiên cứu đề xuất phát triển chương trình đào tạo mới, phát triển các mô hình mới trong đào tạo, chương trình thực hành cho sinh viên…

Danh sách chuyên viên của Ban Quản lý đào tạo:

  1. ThS Vũ Thị Quỳnh Vân
  2. ThS Vũ Kim Dung
  3. TS Đỗ Ngọc Kiên

ThS Vũ Thị Quỳnh Vân

ThS Vũ Kim Dung

TS Đỗ Ngọc Kiên