Ban Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển

2805

Ban Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển là đơn vị trực thuộc Viện, có chức năng tham mưu và giúp Viện trưởng thực hiện các nhiệm vụ sau đây: Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, Hội thảo khoa học, sinh hoạt khoa học, giao lưu học thuật của cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Viện; Hợp tác và phát triển mạng lưới đối tác ở trong và ngoài nước; Đầu mối triển khai các hoạt động kết nối doanh nghiệp, nhà khoa học, chuyên gia để thực hiện các công tác và hoạt động hướng nghiệp, bài giảng chuyên gia, tham quan thực tế tại doanh nghiệp, hợp tác nghiên cứu, đào tạo và đồng hành với sinh viên…

Danh sách nhân sự của Ban Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển:

TS Nguyễn Thị Bình