Văn phòng Viện

889

Văn phòng Viện là bộ phận hành chính trực thuộc Viện, có các chức năng và nhiệm vụ như sau: Tham mưu và giúp Viện trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Viện; Phối hợp với Ban Quản lý đào tạo và Ban Quản lý khoa học & hợp tác phát triển triển khai các hoạt động của Viện hay phân công.

Danh sách nhân sự của Văn phòng Viện:

TS Vũ Thị Minh Ngọc

CN Nguyễn Thị Thu Hà

ThS Ngô Thu Ngọc