Bộ môn Kinh tế và Quản lý

3505

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Kinh tế đầu tư, Đầu tư quốc tế, Môi trường đầu tư, Quản trị dự án đầu tư quốc tế, Chuyển giao công nghệ, Thực hành lập dự án kinh doanh, Nguyên lý quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước về kinh tế, Quản lý kinh tế vùng và địa phương.

Dưới đây là danh sách các Giảng viên của bộ môn:

  1. TS Nguyễn Thị Việt Hoa – Trưởng Bộ môn
  2. PGS, TS Trần Thị Ngọc Quyên
  3. TS Hoàng Hương Giang
  4. TS Cao Thị Hồng Vinh
  5. TS Đỗ Ngọc Kiên
  6. ThS Đinh Hoàng Minh
  7. ThS Trần Thanh Phương
  8. ThS Trần Thị Tuyết Nhung