PGS. TS. Lê Thị Thu Hà

2445

Chức vụ Giám đốc Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo
Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu
Quá trình học tập – Cử nhân Kinh tế đối ngoại tại trường Đại học Ngoại thương (2001)
– Thạc sĩ Luật Kinh doanh quốc tế tại trường Đại học Tổng hợp Tours, Pháp (2002)
– Tiến sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế tại trường Đại học Ngoại thương (2011)
Công trình NCKH tiêu biểu – Xây dựng quỹ phát triển đại học: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng ở trường Đại học Ngoại thương (2019)
– The impact of geographical indications on sustainable rural development: A case study of Vietnamese Cao Phong Orange (2020)
– The impact of innovativeness on business performance in Japanese firms in Vietnam (2019)
– Global Trend of Open Innovation Research: A Bibliometric Analysis (2019)
– Ảnh hưởng của các nhân tố đổi mới sáng tạo đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (2018)
Email ha.le@ftu.edu.vn