TS. Nguyễn Quang Minh

1751

Chức vụ Giảng viên
Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu Quan hệ Kinh tế quốc tế, Thương mại dịch vụ, Toàn cầu hóa kinh tế
Quá trình học tập – Cử nhân Kinh tế đối ngoại tại trường Đại học Ngoại thương (1983)
– Thạc sĩ ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế tại trường Đại học Ngoại thương (1999)
– Tiến sĩ ngành Kinh té thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế tại trường Đại học Ngoại thương (2006)
Công trình NCKH tiêu biểu – Giáo trình: Thương mại dịch vụ và thị trường dịch vụ quốc tế, Nhà xuất bản Bách Khoa, Hà Nội (2017)
– Xuất khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại của thị trường Việt Nam và một số vấn đề đặt ra, Tạp chí Kinh tế đối ngoại (2017)
– Thương mại hàng hóa Việt Nam – ASEAN và vấn đề nhập siêu từ thị trường này (2017)
– Tham gia đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước: “Giải pháp chính sách phát triển thị trường xuất khẩu đối với các sản phẩm chủ lực vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế” (2016-2020)
– Tham gia đề tài nghiên cứu cấp Bộ: “Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Giang” (2016 – 2017)
Email quangminh.ftu@gmail.com