TS. Vũ Huyền Phương

1719

Chức vụ Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học
Lĩnh vực giảng dạy nghiên cứu
Quá trình học tập – Cử nhân Kinh tế Quốc tế tại trường Đại học Kinh tế quốc dân (2003)
– Thạc sĩ Kinh tế và Chính sách quốc tế tại trường Đại học Pierre Mendes France, Cộng hòa Pháp (2005)
– Tiến sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế tại trường Đại học Ngoại thương (2013)
Công trình NCKH tiêu biểu – Thành viên đề tài cấp Nhà nước: “Hỗ trợ các doanh nghiệp làng nghề áp dụng công cụ cải tiến Keizen để nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh (2019 – 2020)
– Xuất bản ấn phẩm: “Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng nông sản Việt Nam sang Liên bang Nga trước bối cảnh quốc tế mới”, Nhà xuất bản Lao động (2018)
– “Innovative work behavior: HR practice – related key drivers and its impact on work role performance” tại Hội thảo quốc tế AHRD (2019)
– “A preliminary study on Vietnam’s fruit and vegetables sector under impact of climate change” tại Hội thảo quốc tế Meiji University (2019)
– “Unlocking the potential of Vietnamese fruits in the Japanese market: The case of bananas” tại Hội thảo quốc tế Meiji University (2019)
Email phuongvh@ftu.edu.vn