TS Nguyễn Thu Hằng

2010

Lĩnh vục giảng dạy, nghiên cứu Kinh tế, Thương mại quốc tế, Thuế, Nghiên cứu Trung Quốc
Quá trình học tập – Cử nhân Kinh tế đối ngoại tại trường Đại học Ngoại thương (2008)
– Thạc sĩ Tài chính và Thương mại quốc tế tại Đại học Leeds Metropolitan (2012)
– Tiến sĩ Luật và Tài chính tại Đại học Kinh tế tài chính Thượng Hải (2018)
Công trình NCKH tiêu biểu – Chủ nhiệm đề tài cấp trường: Dự báo về hàng rào phi thuế quan của Trung Quốc đối với trái cây tươi nhập khẩu và khuyến nghị đối với Việt Nam (2019 – 2020)
– Globalization and Infectious Diseases: Evidence on the Reproduction Rate of the COVID-19 Pandemic, Economics Bulletin, Vol. 40, Issue 2, pages 1675 – 1685 (2020)
– Trọng tâm kinh tế Trung Quốc năm 2020, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc (2020)
– Exploratory Factor Analysis on determinant factors to tax evasion behavior: Vietnamese personal income tax case, External Economics Review, Vol 108/2018 (2018)
– Determinants to tax evasion behaviors in Vietnam, Journal of Management and Sustainability, Vol. 7, No, 4, 2017 (2017)
Email nguyen.thuhang@ftu.edu.vn