PGS. TS. Đào Ngọc Tiến

3546

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu
Quá trình học tập – Cử nhân Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương (2000)
– Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học La Trobe, Australia (2003)
– Tiến sĩ Kinh tế quốc tế tại Trường Đại học Ngoại thương (2010)
Công trình NCKH tiêu biểu – Family Background and Admission Criteria as the Predictors of University GPA: Evidence from a University in Vietnam, Journal of Institutional Research South East Asia
– DOI Information (2019)
– When the Poor buy the Rich: New Evidence on Wealth Effects of Cross-Border Acquisitions, Journal of Risk and Financial Management (2019)
– Infrastructure and Economic Development in Developing Economies – New Empirical Evidence from Nightmare Satellite Imagery in Vietnam, Emerald Publishing Limited
– Bức tranh xuất – nhập khẩu Việt Nam năm 2014 và dự báo năm 2015, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 01 (01/2015) (2015)
– Quá trình đàm phán hiệp định TPP và những lợi ích đối với Việt Nam, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 63/2014 (2014)
Email dntien@ftu.edu.vn