PGS. TS. Bùi Thị Lý

3376

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu Kinh tế, kinh doanh, thương mại
Quá trình học tập – Cử nhân Kinh tế tại trường Đại học Ngoại thương (1994)
– Thạc sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế tại Trường Đại học Ngoại thương (1998)
– Tiến sĩ Kinh tế tại trường Đại học Ngoại thương (2003)
Công trình NCKH tiêu biểu – “The Impact of Trade Promotion on Economic Growth – The Empirical Evidence From A Panel Dataset”, Tạp chí Journal of Business and Economics, ISSN 2155 – 7950, USA (2020)
– “The Impact of Financial Openness on the Earnings of Self-Employed Workers – An Empirical Evidence from A Panel Dataset”, Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, ISSN 2615 – 9856 (2020)
– Chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước (2011 – 2017): Quan hệ kinh tế thương mai Việt Nam – Liên bang Nga
– Giáo trình “Thương mai dịch vụ và thị trường dịch vụ quốc tế” (2017)
– Sách chuyên khảo “Quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam – Liên bang Nga những năm đầu thế kỷ XXI” (2016)
Email lybt@ftu.edu.vn