TS. Vũ Thành Toàn

3721

Chức vụ Trưởng Bộ môn Thương mại Quốc tế
Lĩnh vự giảng dạy, nghiên cứu Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại
Quá trình học tập – Cử nhân Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại Thương Hà Nội (1999).
– Từ tháng 8 năm 1999 đến tháng 8 năm 2005 là lưu học sinh của Việt Nam tại Cộng hòa Belarus.
– Từ tháng 8 năm 1999 đến tháng 8 năm 2000 học dự bị ngoại ngữ tại ĐH Ngoại ngữ Minsk, Cộng hòa Belarus.
– Cử nhân Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế tại ĐH Kinh tế Quốc dân Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Belarus (2005)
– Thạc sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế tại ĐH Kinh tế Quốc dân Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Belarus (2005)
– Tiến sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế tại ĐH Ngoại thương (2012)
Công trình NCKH tiêu biểu – Chủ nhiệm đề tài cấp Trường: “Thực tiễn áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong thương mại quốc tế của Hoa Kỳ và giải pháp đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong việc ứng phó” (2019)
– Xuất bản ấn phẩm: “Thực trạng áp dụng các biện pháp kỹ thuật liên quan đến chất lượng hàng hóa trong thương mại quốc tế của Hoa Kỳ và một số khuyến nghị cho Việt Nam” (2019) tại Tạp chí Công thương số 15/2019
– “Hoạt động đổi mới sáng tạo của tập đoàn Toyota” (2020) tại Hội thảo khoa học cấp trường
– “Một số góp ý về xây dựng chuẩn đầu ra cho chương trình thạc sĩ Quản lý kinh tế” (2019) tại Hội thảo khoa học cấp trường “Xây dựng chương trình thạc sĩ Quản lý kinh tế tại ĐH Ngoại Thương”
– “Thực trạng và triển vọng phát triển của thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở Việt Nam” (2018) tại Hội thảo khoa học cấp trường “Hội thảo KH cấp trường có tiêu đề “Thị trường bán lẻ Việt Nam triển vọng giai đoạn từ 2020 trở đi” ĐH Ngoại Thương HN
Email toanvt@ftu.edu.vn