TS Vũ Thị Minh Ngọc

2082

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu Logistics, Quản lý chuỗi cung ứng, Bảo hiểm trong KD, Thương mại quốc tế, Hải quan
Quá trình học tập – Cử nhân Kinh tế đối ngoại tại trường Đại học Ngoại thương (2003)
– Thạc sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế tại trường Đại học Ngoại thương (2006)
– Tiến sĩ Kinh tế quốc tế tại trường Đại học Ngoại thương (2016)
Công trình NCKH tiêu biểu – Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: “Đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, giải pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (2021)
– “Landscape Function and Tourism Industry: A Case Study of Moc Chau plateau, Vietnam” tại The Journal of Asian Finance, Economics, and Business (2020)
– “The trend of using social networks to start a business of Vietnamese women” tại The 5th Asia Future Conference 2020 (2020)
– “Utilization of a deep learning-based fuel consumption model in choosing a liner shipping route for container ships in Asia” tại The Asian Journal of Shipping and Logistics (2020)
– Đồng chủ biên sách tham khảo: “Quản lý nhà nước và quy định về đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài”, Nhà xuất bản Công thương (2020)
Email