TS Bùi Duy Linh

2503

Chức vụ Phó trưởng phòng Hợp tác quốc tế
Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu Logistics, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý rủi ro trong kinh doanh, quản lý chính sách công
Quá trình học tập – Cử nhân Kinh tế đối ngoại tại trường Đại học Ngoại thương (2010)
– Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế tại trường Đại học Salford, Anh (2013)
– Tiến sĩ Kịnh tế quốc tế tại trường Đại học Ngoại thương (2018)
Công trình NCKH tiêu biểu – Chủ nhiệm đề tài cấp Tỉnh: “Đề xuất giải pháp giảm thiểu chi phí logistics ngành dịch vụ logistics tỉnh Quảng Ninh” (2019)
– Chủ nhiệm đề tài cấp trường: “Quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng nông sản của Việt Nam” (2019)
– “Utilization of a deep learning-based fuel consumption model in choosing a liner shipping route for container ships in Asia” tại The Asian Journal of Shipping and Logistics (2020)
– “Digitalizing Agricultural Small and Medium-Sized Enterprises in Vietnam: Difficulties and Solutions” tại Vietnam’s Socio-Economic Development (2020)
– “Mô hình chữ T trong đào tạo nguồn nhân lực cấp quản lý cho ngành logistics tại Việt Nam” tại Tạp chí Khoa học thương mại (2020)
Email duylinh@ftu.edu.vn