TS. Nguyễn Hải Ninh

2805

Quá trình học tập – CN Kinh tế đối ngoại tại ĐH Ngoại Thương (2001)
– ThS Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại ĐH Flinders, Australia (2006)
– Tiến sĩ Marketing tại Đại học Kinh tế Quốc Dân (2013)
Công trình NCKH tiêu biểu – Customer Trust And Buying Intention Towards Organic Food (2019) tại The International conference on Contemporary Issues in Economics, Management and Business – The 2nd CIEMB 2019, Vietnam National Economic University
– Work life balance and job commitment of University’s lecturer and professional staff (2017) tại Journal of Economic and Forecast, Ministry of Investment and Planning, Vietnam
– A study of tour online buying behavior of Hanoi customers (2017) tại Proceeding the MICA-National conference, Nha Trang, Vietnam
Labor policy: the case of ASEAN (2016) tại Journal of External Economic, Foreign Trade University, Vietnam.
– Study of foreign branded dairy products in Vietnam (2016) tại Journal of Vietnam Socio-economic Development – English version.