TS Trần Thanh Phương

2728

Quá trình học tập – CN Kinh tế đối ngoại tại ĐH Ngoại thương (2010)
– ThS Tài chính ngân hàng tại ĐH Queen Mary, Anh Quốc (2011)
Công trình NCKH tiêu biểu – Thành viên đề tài cấp trường: “Quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng nông sản của Việt Nam” (2018 – 2019)
– Tham gia xuất bản sách “Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng phát triển bền vững tại một số quốc gia Đông Nam Á” (2017), NXB Lao động
– “Kinh nghiệm của một số quốc gia châu Á trong việc thu hút vốn tư nhân vào ngành điện theo hình thức PPP” (2020) tại Tạp chí Công thương
– “Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút tư nhân theo hình thức PPP vào ngành điện Việt Nam” (2020) tại Tạp chí Kinh tế và dự báo
– “Một số nguyên nhân thất bại của các công ty khởi nghiệp (startup) và các trường hợp điển hình” (2020) tại Hội thảo “Đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế và kinh doanh quốc tế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”