Nguyễn Hồng Trà My

1611

Quá trình học tập – CN Kinh tế Đối ngoại tại ĐH Ngoại thương (2009)
– ThS Kinh doanh Quốc tế tại ĐH Latrobe, Úc (2011)
Công trình NCKH tiêu biểu – Thành viên đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao thị phần sản phẩm sữa Việt Nam trên thị trường nội địa nước ta” (2017 – 2018)
– Thành viên đề tài cấp Bộ: Phát triển chuỗi cung ứng lạnh cho các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam – ThS. Phạm Thanh Hà (2016 – 2017)
– Thành viên đề tài cấp Bộ: Quan hệ hợp tác kinh tế toàn diện giữa Việt Nam và Liên Bang Nga trong bối cảnh mới – PGS, TS. Đỗ Hương Lan (2012 – 2016)
– “Xanh hóa chuỗi cung ứng thủy sản Việt Nam: thực trạng và giải pháp” (2016) tại Tạp chí kinh tế đối ngoại – Số 298
– “Logistics companies’ products competitiveness provision in relation to implementation of the Free Trade Agreement between Vietnam and the Eurasian Economic Union” (2017) tại Teritory of new opportunities, 2073-3984/2017