Phạm Thị Cẩm Anh

2591

Quá trình học tập – CN Kinh tế và Kinh doanh quốc tế tại ĐH Ngoại thương (2009)
– ThS Chính sách công tại ĐH Indiana, Hoa Kỳ (2013)
– TS Kinh tế và chính sách công tại ĐH Texas at Dallas, Hoa Kỳ (2017)
Công trình NCKH tiêu biểu – Chủ nhiệm đề tài cấp trường: “Sử dụng phương pháp lựa chọn thử nghiệm rời rạc để nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng đối với sản phẩm may mặc thân thiện với môi trường” (2019)
– “Generation Z willingness to pay for sustainable apparel: the influence of labelling for origin and eco-friendly material” (2020) tại Journal of International Economics and Management
– “An assessment of Vietnam’s logistics performance” (2019) tại International Conference on Logistics & Transport 2019, Thailand
– “A meta-regression analysis of the effectiveness of mosquito nets for Malaria control: The value of long-lasting insecticide nets” (2018) tại International journal of environmental research and public health, No 15(3)
– “An assessment of Vietnam’s logistics performance” (2019) tại International Conference on Logistics & Transport 2019, Thailand