Trần Thu Trang

2682

Quá trình học tập – CN ngành Kinh tế đối ngoại tại trường Đại học Ngoại thương (2005)
– ThS chuyên ngành Marketing/ Marketing chiến lược và vận hành tại Viện quản trị Rennes – Đại học Rennes 1 (Pháp) (2006)
– TS chuyên ngành Quản trị tại HEC Montréal (Canada) (2017)
Công trình NCKH tiêu biểu – Thành viên đề tài cấp Bộ: “Hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam” (2020/2021)
– Thành viên đề tài cấp Bộ: “Quản trị quan hệ khách hàng CRM trong các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam” (2010/2011)
– Thành viên đề tài cấp Bộ: “Marketing đa cấp và các biện pháp đối phó với hoạt động marketing đa cấp bất chính tại Việt Nam (2008/2009)
– “Nghiên cứu hành vi tiêu dùng mỹ phẩm hữu cơ của phụ nữ Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 33, tháng 11/2019, ISSN 0866-7120