Trần Hải Ly

2315

Quá trình học tập – CN Quản trị Kinh doanh tại ĐH Kinh tế quốc dân (2003)
– ThS Quản trị Kinh doanh tại Trung tâm Pháp Việt đào tạo về Quản lý, ĐH KTQD (2005)
– TS Marketing tại trường ĐH Kinh tế quốc dân (2020)
Công trình NCKH tiêu biểu – Thành viên đề tài cấp Nhà nước: “Đề xuất giải pháp để thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm nông sản chủ lực của Tây Nguyên” (2019)
– Thành viên đề tài cấp Tỉnh: “Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Giang” (2018)
– Tham gia xuất bản sách tham khảo “Ảnh hưởng của tính cách thương hiệu đến sự tin tưởng thương hiệu và du lịch Việt Nam” (2020), NXB Lao động
– “Factors influencing customer satisfaction: The case of Facebook Chabot Vietnam “(2020) tại International Journal of Data and Network Science
– “Vận dụng nghiên cứu định tính trong việc phát hiện ra tính cách thương hiệu điểm đến đặc trưng cho Việt Nam” (2019) tại Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương