Phạm Thị Minh Châu

3016

Quá trình học tập – CN Tài chính ứng dụng tại ĐH Macquarie, Úc (2013)
– ThS Kinh doanh quốc tế tại ĐH Latrobe, Úc (2014)
Công trình NCKH tiêu biểu – “Towards innovation and creativity for Vietnamese startups in the context of the industrial revolution 4.0” (2020) tại Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp trường “Đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế và kinh doanh quốc tế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”
– “Factors affecting the intention to subcribe to online music streaming services of young Vietnamese consumers” (2019) tại Tạp chí Kinh tế dự báo
– Prospects of online retail market in Vietnam (2018) tại Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp trường “Thị trường bán lẻ Việt Nam: triển vọng giai đoạn 2020 trở đi”
– An analysis on shopping behaviors of different consumer groups in Vietnam (2018) tại Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp trường “Thị trường bán lẻ Việt Nam: triển vọng giai đoạn 2020 trở đi”
– Student engagement data provide insights into the quality of higher education (2017) tại Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp trường: “Đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình đào tạo”