ThS Lê Mỹ Hương

2807

 

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu Quản lý chuỗi cung ứng, Chuỗi giá trị Mô hình kinh doanh Nghiên cứu vận hành và khoa học quản lý
Quá trình học tập – Cử nhân Kinh doanh quốc tế tại trường Đại học Ngoại thương (2014)
– Thạc sĩ Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics tại trường Đại học Southampton, Anh Quốc (2015)
Công trình NCKH tiêu biểu – Thành viên chính đề tài cấp Bộ: “Triển khai các cam kết của Việt Nam liên quan tới di chuyển lao động trong cộng đồng kinh tế ASEAN” (2019-2021)
– Tham gia xuất bản sách “Chi phí và năng lực Logistics tại Việt Nam’’ (2020), NXB Công thương
– Tham gia xuất bản sách :  Quản lý nhà nước và quy định về đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài” (2020), NXB Công thương
– “Generation Z willingness to pay for sustainable apparel: the influence of labelling for origin and eco-friendly material” (2020) tại Journal of International Economics and Management
– “Xu hướng mới trong chương trình đào tạo bậc cử nhân ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại các trường đại học kinh doanh trẻ hàng đầu trên thế giới” (2020) tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia về “Đào tạo nguồn nhân lực ngành logistics định hướng nghề nghiệp quốc tế
Email huonglm@ftu.edu.vn