Trần Thị Ngọc Quyên

1705

Quá trình học tập – CN Kinh tế Đối ngoại tại ĐH Ngoại thương (2000)
– ThS Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế (2006)
– TS Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế (2012)
Công trình NCKH tiêu biểu – Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: Triển khai các cam kết của Việt Nam liên quan đến di chuyển lao động trong Cộng đồng kinh tế ASEAN (2019 -2021)
– Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: Vai trò của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và quá trình tái cơ cấu kinh tế Việt Nam (2015 – 2017)
– Chủ biên sách “Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và quá trình tái cơ cấu kinh tế tại các quốc gia Đông Á, NXB Lao động” (2018)
– “The effect of corporate culture on firm performance in Vietnam: a literature review” (2020) tại Digital Transformation: From Mindset to Action
– “A situational analysis on the topic of labor movement in the ASEAN Economic Community (AEC)” tại “Innovation and evolution in the digital era- International Conference”, (ADHR – FTU), Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam