Hoàng Hương Giang

3008

Quá trình học tập – CN Thương mại quốc tế tại ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội (1998)
– CN bằng đại học 2: tiếng Anh (2008)
– ThS Kinh tế phát triển tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội- Viện Khoa học xã hội The Hague Hà Lan (2003)
– Tiến sĩ Kinh tế tại Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (2011)
Công trình NCKH tiêu biểu – Tham gia đề tài nghiên cứu (Đề tài cấp Bộ): Đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, giải pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (2021-2023) với vai trò Thư ký
– Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu (Đề tài nhánh cấp Nhà Nước): Nghiên cứu áp dụng thí điểm về mô hình quản trị điểm hạn chế TOC (doanh nghiệp số 5) (2019)
– Chủ trì đề tài nghiên cứu (Đề tài cấp Tỉnh): Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm quả Quýt của huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (2017-2019)
– Chủ trì đề tài nghiên cứu (Đề tài cấp cơ sở): Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với phương tiện thanh toán bằng thẻ cào viễn (2018)
– Công trình: High quality human resource development for Vietnamese fisheries industry to meet integration requirements and Industrial revolution 4.0 (2019), đăng tại Hội thảo AMFUF 2019, tr 339-353, tổ chức tại Đại học Hàng hải, tháng 11 năm 2019