Nguyễn Thị Việt Hoa – KTQL

2286

Quá trình học tập – CN Kinh tế đối ngoại tại ĐH Ngoại thương (1995)
– ThS Quản trị kinh doanh tại Trung tâm Pháp – Việt về đào tạo quản lý (chương trình hợp tác giữa đại học Kinh tế quốc dân và Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris) (1997)
– ThS Kế toán, kiểm soát và quyết định tại Đại học Paris IX – Dauphine, Pháp (1998)
– TS Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế tại ĐH Ngoại thương (2006)
Công trình NCKH tiêu biểu – Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: “Tác động của các Hiệp định đầu tư song phương (BIT) đến dòng vốn FDI vào Việt Nam” (2014-2017)
– Tham gia xuất bản sách “Giáo trình kinh tế đầu tư” (2016), NXB Lao động
– “Tác động của các hiệp định đầu tư song phương tới dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam” (2017) tại Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 91
– “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành thủy sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 – đồng tác giả” (2020) tại Hội thảo trường Đại học Ngoại thương “Đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế và kinh doanh quốc tế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”
– “The Impact of Institutional Quality on Foreign Direct Investment (FDI) Inflows to Vietnam” (2015) tại EADN Working Paper no86