ThS Lê Minh Trâm

1781

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu Vận tải, logistics, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý rủi ro và bảo hiểm
Quá trình học tập – Cử nhân ngành Kinh tế đối ngoại tại trường Đại học Ngoại thương (2005)
– Thạc sĩ ngành Tài chính và Logistics hàng hải quốc tế (International Finance and Maritime Logistics) tại trường Đại học Nantes, Pháp (2013)
Công trình NCKH tiêu biểu – Tham gia viết sách tham khảo: “Các case study logistics và quản lý chuỗi cung ứng từ thực tiễn kinh doanh trên thị trường”
– Tham gia viết sách tham khảo: “Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển: Lý thuyết – Thực tiễn kinh doanh và một số dạng bài tập cơ bản” (2016)
– Nghiên cứu chương trình đào tạo “Logistics và quản lý chuỗi cung ứng” của trường Đại học Khoa học Xã hội Singapore và khuyến nghị đối với chương trình “Logstics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế” của trường Đại học Ngoại thương, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp trường Đại học Ngoại thương: Hội thảo Xây dựng chương trình chất lượng cao “Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế” được tổ chức vào ngày 23/4/2018
– Đồng tác giả bài báo “Đẩy mạnh giảng dạy tình huống tại các cơ sở đào tạo đại học để phát triển nguồn nhân lực logistics và quản lý chuỗi cung ứng cho thị trường lao động Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số Chuyên đề tháng 1/2019
– Đồng tác giả bài báo tựa đề “Đẩy mạnh áp dụng mô hình giảng dạy tình huống nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, tháng 2/2019
Email tramle@ftu.edu.vn