THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ – CALL FOR PAPER “Public Management and Social Innovation in the Context of Reshaping Globalization”

458

Kính gửi: Các chuyên gia, Nhà quản lý, Nhà khoa học, Giảng viên, Sinh Viên

Với vai trò là cầu nối lan tỏa tri thức, đồng thời hướng tới tạo lập một diễn đàn thảo luận giữa các học giả, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định và thực thi chính sách về các vấn đề mới của quản lý công và sáng tạo xã hội trong bối cảnh tái định hình toàn cầu hóa, Trường Đại học Ngoại thương phối hợp với Đại học Meiji (Nhật Bản) đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Quản lý công và sáng tạo xã hội trong bối cảnh tái định hình toàn cầu hóa”.

Một số thông tin về Hội thảo như sau:

 • Ngôn ngữ viết bài: Tiếng Anh
 • Thời gian nhận bài:
  • Tóm tắt trước ngày: 01/10/2023
  • Thông báo chấp nhận: 10/10/2023
  • Toàn văn trước ngày: 20/10/2023
 • Thời gian tổ chức dự kiến: 01/11/2023
 • Địa điểm: Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội

Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý vị tham gia viết bài đóng góp cho Hội thảo!

Thông tin chi tiết của Hội thảo vui lòng xem tại file đính kèm.

Dear Experts, Managers, Scientists, Lecturers, Students,

With the aim to bring together scholars, researchers, policymakers, and practitioners to explore and discuss the dynamic issues of public governance and social innovation in the evolving landscape of re-globalization, Foreign Trade University is partnering with Meiji University to host the International Conference on “Public Governance and Social Innovation in the Re-globalization Context.”

Some information about the conference is as follows:

 • Language: English
 • Important submission dates:
  • Extended abstract before: 01/10/2023
  • Notice of acceptance: 10/10/2023
  • Full text before: 10/20/2023
 • Expected time of organization: 01/11/2023
 • Venue: Foreign Trade University, Hanoi

The organizers cordially invite you to contribute to the conference!

For more information, please refer to the attached file.