ThS Ngô Hoàng Quỳnh Anh

1975

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu Chính sách và luật thương mại quốc tế, Marketing
Quá trình học tập – Cử nhân Kinh tế tại trường Đại học Ngoại thương (2012)
– Thạc sĩ Chính sách và Luật thương mại quốc tế tại trường Đại học Ngoại thương (2017)
Công trình NCKH tiêu biểu – Thành viên đề tài cấp Bộ: Vai trò của các bên liên quan trong việc đảm bảo trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng rau củ ở Việt Nam (2019 – 2020)
– “Major factors influence on successful innovation ecosystems” tại Kỷ yếu hội thảo “Đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế và kinh doanh quốc tế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”, Trường Đại học Ngoại thương, cơ sở Quảng Ninh (2020)
– “Recent trends in greening the marketing mix in Vietnam”, tại Kỷ yếu hội thảo “Phát triển doanh nghiệp xanh nhằm hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh tại Việt Nam”, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội (2019)
– “Study on Factors influencing work motivation Research case study of the small enterprises in the Textile Industry in Hanoi, Vietnam” tại Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế của Học viện Phát triển Nguồn nhân lực lần thứ 18: Innovation and Evolution in the Digital Era, Hà Nội, Việt Nam (2019)
– “An effect of genesis of stress on the acadeic performance of 1st year students in Foreign Trade University” tại Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế SEAAIR (Hiệp hội Nghiên cứu Giáo dục Đông Nam Á) lần thứ 19 tại Đài Bắc, Đài Loan (2019)
Email anh.nhq@ftu.edu.vn