THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 11 NĂM 2023

201

Thực hiện Kế hoạch năm học 2023-2024;

Căn cứ tiến độ tổ chức học tập năm học 2023-2024 và kết quả học tập toàn khóa của sinh viên,

Phòng Quản lý đào tạo thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 11 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Dành cho sinh viên các khóa đã tích lũy đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định tại Điều 9, Quyết định số 3177/QĐ-ĐHNT ngày 28 tháng 12 năm 2018.

2. Nguyên tắc

Nhà trường lập danh sách sinh viên tham gia xét tốt nghiệp gồm toàn bộ sinh viên chưa tốt nghiệp từ khóa 58 trở về trước (bao gồm cả sinh viên hoãn xét tốt nghiệp ở các đợt trước) và tiến hành TỰ ĐỘNG xét tốt nghiệp để xác định sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp trong đợt tháng 11 năm 2023.

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA XÉT TỐT NGHIỆP XEM TẠI ĐÂY <<<<

Lưu ý:

– Sinh viên không có tên trong danh sáchđã tích lũy đủ điều kiện tốt nghiệp và có nguyện vọng xét tốt nghiệp, đề nghị đăng ký xét tốt nghiệp với Phòng QLĐT-Bộ phận xét tốt nghiệp trước 17h00 ngày 31/10/2023 thông qua tài khoản tín chỉ cá nhân tại website: ftugate.ftu.edu.vn – Chức năng Gửi ý kiến phản hồi. Tiêu đề phản hồi ghi rõ: ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP, đính kèm ảnh đơn đăng ký. Quá thời hạn trên, nguyện vọng của bạn không được xử lý.

– Sinh viên có tên trong danh sáchđã tích lũy đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng không có nguyện vọng xét tốt nghiệp, đề nghị đăng ký HOÃN xét tốt nghiệp với Phòng QLĐT-Bộ phận xét tốt nghiệp trước 17h00 ngày 31/10/2023 thông qua tài khoản tín chỉ cá nhân tại website: ftugate.ftu.edu.vn – Chức năng Gửi ý kiến phản hồi. Tiêu đề phản hồi ghi rõ: ĐĂNG KÝ HOÃN XÉT TỐT NGHIỆP, đính kèm ảnh đơn xin hoãn. Quá thời hạn trên, nguyện vọng của bạn không được xử lý.

– Sinh viên có tên trong danh sách nhưng chưa thực hiện học phần tốt nghiệp hoặc chưa tích lũy đủ điều kiện tốt nghiệp không cần đăng ký HOÃN xét tốt nghiệp.

3. Tiêu chí xác định điều kiện tốt nghiệp

– Áp dụng theo Quy định Về điều kiện đi thực tập tốt nghiệp và viết khoá luận tốt nghiệp, xét và cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương (Ban hành kèm theo Quyết định số 3177/QĐ-ĐHNT ngày 28 tháng 12 năm 2018).

Chi tiết tại link: Quy định về điều kiện đi thực tập tốt nghiệp và viết khoá luận tốt nghiệp, xét và cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương (ftu.edu.vn)

– Sinh viên còn nợ học phí và/hoặc chưa thực hiện đánh giá rèn luyện toàn khóa sẽ không được công nhận tốt nghiệp.

4. Thông báo kết quả xét tốt nghiệp

Sinh viên theo dõi kết quả xét tốt nghiệp thông qua tài khoản tín chỉ cá nhân tại website: ftugate.ftu.edu.vn (mục Thông báo từ ban quản trị).

5. Một số công việc sinh viên cần thực hiện

Các Viện/Khoa chuyên môn, các đơn vị có liên quan, giảng viên chủ nhiệm các khối lớp phối hợp thông báo, hướng dẫn cho sinh viên thực hiện.

Stt Nội dung công việc Đối tượng thực hiện Thời hạn hoàn thành Ghi chú
1.        Kiểm tra điểm qua tài khoản cá nhân tại http://ftugate.ftu.edu.vn và chủ động liên hệ với Giảng viên trực tiếp giảng dạy các lớp học phần tín chỉ để kiểm tra và cập nhật điểm (nếu điểm chưa chính xác) Toàn bộ SV tham gia xét tốt nghiệp 31/10/2023  
2.        Kiểm tra điều kiện được xét tốt nghiệp theo quy định tại Điều 9, Quyết định số 3177/QĐ-ĐHNT ngày 28 tháng 12 năm 2018 Toàn bộ SV tham gia xét tốt nghiệp 31/10/2023  
3.        Kiểm tra thông tin sinh viên qua tài khoản cá nhân tại http://ftugate.ftu.edu.vn, trường hợp có sai lệch, sinh viên liên hệ phòng QLĐT để được xem xét, giải quyết Toàn bộ SV tham gia xét tốt nghiệp 31/10/2023  
4.        Kiểm tra học phí phải đóng và hoàn thành nghĩa vụ học phí với Nhà trường Toàn bộ SV tham gia xét tốt nghiệp 31/10/2023  
5.        Kiểm tra điểm rèn luyện toàn khóa Toàn bộ SV tham gia xét tốt nghiệp 31/10/2023 Liên hệ Phòng CTCT&SV
6.        Kiểm tra danh sách sinh viên tham gia xét tốt nghiệp Toàn bộ SV tham gia xét tốt nghiệp 31/10/2023  
7.        SV đã tích lũy đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng không có nguyện vọng được xét tốt nghiệp -> Đăng ký hoãn xét tốt nghiệp đợt tháng 07/2023 qua chức năng Gửi ý kiến phản hồi của website: ftugate.ftu.edu.vn Sinh viên không có nguyện vọng xét tốt nghiệp 31/10/2023 Tiêu đề ghi: Đăng ký hoãn xét tốt nghiệp
8.        SV đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp nhưng không có tên trong danh sách xét tốt nghiệp -> Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 07/2023 tại qua chức năng Gửi ý kiến phản hồi của website: ftugate.ftu.edu.vn Sinh viên có nguyện vọng xét TN 31/10/2023 Tiêu đề ghi: Đăng ký xét tốt nghiệp

Lưu ý:

Mọi thắc mắc, sinh viên phản hồi với Bộ phận xét tốt nghiệp – Phòng QLĐT thông qua trang tín chỉ cá nhân tại website: ftugate.ftu.edu.vn – Chức năng Gửi ý kiến phản hồi, Sinh viên gắn ảnh đơn đề nghị giải quyết vấn đề phát sinh (nếu có), các mẫu đơn liên quan SV có thể tham khảo tại website: qldt.ftu.edu.vn