PGS, TS Phan Thị Thu Hiền

3503

Quá trình học tập – CN Kinh tế ngoại thương tại trường ĐH Ngoại thương (2000)
– CN bằng 2: Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (1998)
– ThS Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế tại trường ĐH Ngoại thương (2006)
– TS Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế tại trường ĐH Ngoại thương (2012)
– Sau Tiến sĩ Kinh tế và kinh doanh quốc tế tại Đại học Lausanne Thụy Sĩ (2016)
Công trình NCKH tiêu biểu – Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: “Giao dịch thương mại quốc tế và thủ tục hải quan không chính tắc tại Việt Nam: Thực tiễn và giải pháp đổi mới theo chuẩn mực quốc tế” (2014-2016)
– “Phân tích thương mại gỗ bất hợp pháp giữa Việt nam và Trung Quốc” (2017) tại Tạp chí hải quan thế giới
– “Chương trình doanh nghiệp ưu tiên (AEO) và triển vọng ký kết thỏa thuận công nhận lẫn nhau về AEO (AEO MRA): Mục tiêu và thực thi tiến trình thuận lợi hóa thương mại của Việt Nam” (2017) tại Kỷ yếu hội thảo: Thuận lợi hóa thương mại và bài học kinh nghiệm của EU đối với Việt Nam
– “Tiêu chuẩn hóa chương trình doanh nghiệp ưu tiên tại Việt Nam” (2017) tại Hội nghị hải quan thế giới PICARD 2017
– “Trafficking and Illicit Trade – Case Costa Rica, Vietnam and Russia” (2016) tại PICARD 2016, Phillipine