Nhiệm vụ của Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

1839

Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ, Đề án vị trí việc làm, Hệ thống chỉ số đánh giá kết quả công việc (KPI);

Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc Viện theo phân cấp của Hiệu trưởng;

Đề xuất với Hiệu trưởng về tổ chức bộ máy và nhân sự trong Viện; về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng , sử dụng nhân sự trong Viện;

Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch hoạt động và kế hoạch ngân sách hàng năm.