Chức năng của Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

1697

Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, thực hiện hoạt động đào tạo một số ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học và sau đại học theo phân công của Nhà trường, cung cấp dịch vụ tư vấn, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức đáp ứng yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực kinh tế ứng dụng, kinh doanh quốc tế, thương mại quốc tế, Logistics và một số lĩnh vực khác theo phân công của nhà trường.