Nguyễn Văn Hồng

1269

 

Quá trình học tập – CN ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương (1983)
– ThS chuyên ngành MBA tại Viện Phát triển quản lý Indonesia (1995)
– TS chuyên ngành KTTG và QHKTQT tại Đại học Ngoại thương (2003)
Công trình NCKH tiêu biểu – Giải pháp chính sách phát triển thị trường xuất khẩu đối với các sản phẩm chủ lực vùng Tây nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế mới, Tạp chí KHCN-TN/16-20 (2020)
– Đề tài độc lập cấp tỉnh: ”Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến kinh tế-xã hội của tỉnh thời gian qua và giải pháp tăng cường thu hút, nâng cao hiệu quả sử dụng FDI trong bối cảnh mới” (2019)
– Business activity of the Vietnam diasporain Russia: Problem and solution ways, Tạp chí Human Progress, ISSN 2414 (2017)
– “Nghiên cứu đỏi mới và hoàn thiện hợp tác khoa học và công nghệ với các nước đối tác truyền thống trong bối cảnh hội nhập quốc tế (Nga, Belarus và Kazakhstan)”, Tạp chí KX 06.09/11 (2016)
Sách chuyên khảo: “Doanh nghiệp và chiến lược xuất khẩu”