Nguyễn Thanh Bình – MKT

3222

Quá trình học tập – CN Marketing tại ĐH Kinh tế Quốc dân (1993)
– CN bằng đại học 2 Tiếng Anh thương mại (2014)
– ThS Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế tại ĐH Ngoại thương (2001)
– TS Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế tại ĐH Ngoại thương (2005)
Công trình nghiên cứu – Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: Quản trị quan hệ khách hàng CRM trong các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam (2010 – 2011)
– Đồng tác giả sách “Marketing Quốc tế” (2008), NXB Giáo dục
– “Xung đột lợi ích giao dịch các bên liên quan” (2018) tại Tạp chí chứng khoán số 233 tháng 3/2018
– “Hệ thống bán lẻ Việt Nam hiện trạng và xu hướng sau hơn 10 năm gia nhập WTO” (2018) tại Hội thảo khoa học trường ĐH Ngoại thương
– “Quan điểm chất lượng và nguyên tắc thực hiện hoạt động đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo đại học tại trường ĐH Ngoại Thương” (2017) tại Hội thảo khoa học trường: Đổi mới công tác đánh giá chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục – một giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ quản lý giáo dục ở Việt Nam.