TS Nguyễn Hồng Hạnh

2449

Quá trình học tập – CN Kinh tế và Kinh doanh quốc tế tại Đại học Ngoại Thương (2013)
– Th.S Kinh doanh quốc tế tại Đại học Sheffield Hallam, Anh Quốc (2014)
Công trình NCKH tiêu biểu – Thu hút FDI từ ASEAN vào ngành dịch vụ Việt Nam trong bối cảnh triển khai các cam kết hội nhập AEC: Tổng quan nghiên cứu, Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế (2020)
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ ASEAN vào ngành dịch vụ Việt Nam: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (2020)
Tác động ròng của đầu từ trực tiếp nước ngoài đến chất lượng môi trường tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (2019)
A situational analysis on the topic of labor movement in the ASEAN Economic Community (AEC), Hội thảo quốc tế: “Innovation and Evolution in the digital era”- AHRD International Conference (2019)