Giới thiệu Đối tác của Chương trình

1297

Trường Đại học Tổng hợp bang Colorado (Colorado State University-CSU) là một trong những trường đại học nằm trong danh sách các trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ. Dưới đây là một số bình chọn của các tạp chí, tổ chức danh tiếng về xếp hạng của trường.


  • CSU nằm trong danh sách các trường đại học hàng đầu tại Hoa Kỳ – America’s Top Colleges (Forbes, 2011)
  • CSU được xếp hạng trong nhóm đầu các trường đại học tốt nhất Hoa Kỳ – America’s Best Colleges (US.News & Report, 2011)
  • CSU cũng được coi là một trong các cơ sở đào tạo bậc cử nhân tốt nhất Hoa Kỳ trong danh sách 376 trường đại học tốt nhất – The Best 376 Colleges (Princeton Review, 2011)
  • CSU nằm trong TOP100 các trường đại học tại Châu Mỹ (Shanghai Jiao Tong University)
  • Trường Kinh doanh của CSU là một trong những trường kinh doanh hàng đầu tại Hoa Kỳ (Business Week, 2009)
  • CSU được bình chọn là trường Đại học xanh tại Fort Collins (93/99 điểm – The Princeton Review)