THÔNG BÁO v/v đăng ký Quyền ưu tiên GVHD HPTN/CĐCK đợt 1 năm 2021 theo CLB

591
Đại diện (Chủ tịch/PCT) CLB lập, thông qua danh sách theo số lượng được phân bổ; gửi bản mềm qua email ĐỒNG THỜI tới: banqldt.ktkdqt@ftu.edu.vn, dongockien@ftu.edu.vn, vanvtq@ftu.edu.vn và huyenminh@ftu.edu.vn chậm nhất là 18h thứ bảy 10/4/2021 và nộp bổ sung bản cứng (được thầy Huyền Minh, Phó Trưởng phòng TT&QHĐN, VP A905 xác nhận) làm minh chứng lưu hồ sơ chậm nhất là ngày 15/4/2021 theo mẫu:
~~~~~~~~~~
Lưu ý về phân bổ số lượng Quyền ưu tiên đăng ký GVHD theo CLB:
– IBC (8 sv); MaC (8 sv); IPC (6 sv); YRC (5 sv); FTU-Forum (5 sv); SAC (5 sv); FGC (5 sv); EC (5 sv); HRC (4 sv); FSC (4 sv); MFC (4 sv); BFF (6 sv); Music-MC (3 sv); Dancing-DC (3 sv); SIC (3 sv); TEC (3 sv).
– CS Quảng Ninh và VP CTTT KT gửi danh sách riêng về Viện KT&KDQT.
~~~~~~~~~~
Lưu ý về đăng ký nguyện vọng GVHD:
– Danh sách GVHD KLTN (tiếng Việt) đợt 1 năm 2021: https://drive.google.com/…/19n9IKTEcyUgjpgiquUA…/view…
– Danh sách GVHD TTTN (tiếng Việt) đợt 1 năm 2021:
theo danh sách GVHD KLTN (tiếng Việt) ở trên nhưng chỉ lựa chọn các STT từ 1 đến 53 và STT 57, STT 70.
– Danh sách GVHD KLTN, TTTN (tiếng Anh) và CĐCK CTTT đợt 1 năm 2021: https://drive.google.com/…/1YXPSpCA5ns-B3KI…/view…