Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện CT cấp Bộ năm 2021

731

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 252/TB-ĐHNT

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ thực hiện từ năm 2021

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân

Thực hiện Công văn số 2456/BGDĐT-KHCNMT ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhận chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ thực hiện từ năm 2021, Trường Đại học Ngoại thương thông báo tới các tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 theo danh mục được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và giao Trường Đại học Ngoại thương tổ chức tuyển chọn. Thông tin chi tiết như sau:

 

1. Tiêu chí tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài

 

Tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ các tiêu chí quy định tai Điều 4 và Điều 7 Thông tư 11/2016 ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Thông tư 11).

 

2. Kinh phí thực hiện đề tài

Kinh phí thực hiện đề tài gồm các nguồn sau:

 

2.1. Nguồn ngân sách nhà nước:Các tổ chức, cá nhân dự toán kinh phí thực hiện đề tài không vượt quá số kinh phí từ NSNN dự kiến trong phụ lục kèm Quyết định 1721/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng giao tuyển chọn thực hiện từ năm 2021.

 

2.2. Kinh phí từ nguồn khác: Nhà trường khuyến khích và ưu tiên tuyển chọn đề tài có huy động nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ để thực hiện đề tài.

 

Lưu ý:

– Không huy động kinh phí từ thành viên thực hiện đề tài;

– Nguồn kinh phí khác phải có cam kết rõ ràng và thực hiện theo quy định về quản lý kinh phí của đề tài cấp bộ.

 

2.3. Lập dự toán kinh phí đề tài

 

a. Căn cứ lập dự toán kinh phí đề tài gồm

– Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 ban hành hướng dẫn định mức Xây dựng, phân bổ dự toán vàquyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cósử dụng ngân sách nhà nước;

– Quyết định số 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Các định mức kinh tế – kỹ thuật do các bộ, ngành chức năng ban hành, định mức làm căn cứ xây dựng dự toán (Danh mục văn bản tại Phụ lục 1).

 

b. Yêu cầu

– Dự toán kinh phí của đề tài được xây dựng và thuyết minh theo từng nội dung nghiên cứu và gắn với các kết quả, sản phẩm cụ thể của đề tài theo đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong danh mục tuyển chọn;

– Dự toán kinh phí thực hiện đề tài cần thể hiện rõ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác, ghi đầy đủ, rõ ràng trong mục 19. Kinh phí thực hiện đề tài và nguồn kinh phí của Thuyết minh đề tài.

– Dự toán kinh phí thực hiện đề tài cần được lập đúng định mức, đủ, hợp lý và tiết kiệm.

 

3. Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện đề tài cấp bộ thực hiện từ năm 2021

 

– Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ (Mẫu 1);

– Bảng dự toán chi tiết các khoản chi (Mẫu 2). Các quy định liên quan tới dự toán kinh phí xem chi tiết đính kèm;

– Tiền lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài (Mẫu 3);

– Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện đề tài (Mẫu 4);

– Xác nhận nhận ứng dụng, chuyển giao kết quả thực hiện đề tài (Mẫu 5);

– Bản cam kết hỗ trợ kinh phí hợp pháp từ nguồn kinh phí khác thực hiện đề tài.

 

4. Nộp hồ sơ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài

 

– Thời hạn nộp hồ sơ đến 17 giờ 00 ngày ngày 31 tháng 7năm 2020(Hồ sơ nộp sau thời hạn nêu trên là không hợp lệ).

– Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Quản lý khoa học, Trường Đại học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Bản mềm gửi theo địa chỉ: qlkh@ftu.edu.vn.

– Hồ sơ được đóng thành 8 quyển (photocopy) có đầy đủ chữ ký của chủ nhiệm đề tài, thành viên tham gia và ký đóng dấu của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện đề tài.

– Hồ sơ đăng ký tuyển chọn phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài: tên đề tài; tên, địa chỉ của tổ chức chủ trì đề tài; họ và tên của chủ nhiệm đề tài, danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

– Thông tin chi tiết xin liên hệ: ThS. Nguyễn Hữu Thật, Phòng Quản lý khoa học, điện thoại: 0983661978; 02432595158 máy lẻ: 235.

 

Lưu ý: Thông báo, biểu mẫu, văn bản pháp quy, danh mục đưa ra tuyển chọn được đăng tải trên website: qlkh.ftu.edu.vn và smartoffice: ftu.soe.vn.

 

Trân trọng cảm ơn.

 

Nơi nhận:

– CT HĐT (để báo cáo);

– BGH (để chỉ đạo);

– Như kính gửi;

– Lưu: VT, QLKH.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS. TS. Bùi Anh Tuấn

 

Tải về:

1. Thông báo

2. Danh mục đề tài

3. Tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài

4. Biểu mẫu

5. Các văn bản pháp quy