Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì NVMT năm 2021

993

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 385/TB-ĐHNT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Thực hiện Công văn số 2939/BGDĐT-KHCNMT ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021, Nhà trường đề nghị các đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021 như sau:

           

1. Điều kiện tuyển chọn

– Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Ngoại thương;

– Cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn

Hồ sơ tham gia tuyển chọn cho từng nhiệm vụ gồm có:

a) Công văn đề nghị của Thủ trưởng tổ chức tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấp bộ.

b) Thuyết minh nhiệm vụ

    * Đối với nhiệm vụ lớn

          – Xây dựng đề cương thuyết minh nhiệm vụ lớn và khái toán kinh phí từng hạng mục (theo mẫu tại Phụ lục IV).

          – Xây dựng đề cương Thuyết minh các nhiệm vụ nhỏ (tài liệu, xây dựng mô hình, tập huấn, tuyền truyển) là các nhiệm vụ thành phần của nhiệm vụ lớn kèm theo dự toán kinh phí của từng nhiệm vụ (theo mẫu tại Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III).

     * Đối với các nhiệm vụ chuyên môn: Xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ và kèm dự toán kinh phí (theo mẫu tại Phụ lục I).

     * Đối với các nhiệm vụ tập huấn bồi dưỡng: xây dựng đề cương thuyết minh tập huấn kèm đề cương tại liệu tập huấn và dự toán kinh phí (theo mẫu tại Phụ lục II).

     * Đối với nhiệm vụ tuyên truyền: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo chủ đề và dự toán kinh phí (theo mẫu tại Phụ lục III). Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2021 cần bám sát chủ đề tại Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021 với chuỗi các hoạt động sáng tạo, đa dạng hóa về hình thức (cuộc thi, tiểu phẩm được sân khấu hóa, phổ biến pháp luật, Ngày hội, Chiến dịch, diễu hành, triển lãm, …), ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời tiến hành một cách đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm, có sức lan tỏa sâu rộng trong đơn vị, trong ngành giáo dục và đến cộng đồng địa phương.

c) Tiềm lực của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấp bộ (nếu có).

d) Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấp bộ (nếu có).

e) Dự toán kinh phí chi tiết, trong đó có dự toán kinh phí từ Ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường) và kinh phí từ các nguồn khác (nếu có). Các hạng mục mua sắm cần 03 báo giá cạnh tranh.

Thuyết minh nhiệm vụ được Thủ trưởng đơn vị ký tến, đóng dấu, đóng kèm theo các văn bản được quy định tại điểm a, b, c, d, e và được đóng quyển có Bìa thuyết minh, lập thành 10 bản (01 bản gốc và 9 bản photocopy).

3. Đăng ký tuyển chọn

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài: tên nhiệm vụ, tên, địa chỉ của tổ chức chủ trì nhiệm vụ, họ và tên của chủ nhiệm nhiệm vụ, danh mục tài liệu có trong hồ sơ. Hồ sơ nhiệm vụ đã nộp có thể thay thế bằng hồ sơ mới hoặc sửa đổi, bổ sung trong thời hạn quy định. Văn bản bổ sung là bộ phận cấu thành của hồ sơ. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ giấy tờ và số lượng như yêu cầu cầu ở trên được nộp trong thời hạn và theo quy định của Thông báo này.

Hồ sơ xin gửi về Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Hà Nội. Đồng thời gửi bản mềm (định dạng file PDF các tài liệu của hồ sơ gốc) theo địa chỉ email: qlkh@ftu.edu.vntrước 17 giờ 00 ngày 18 tháng 9 năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn.

Lưu ý:

          – Chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ bảo vệ môi trường được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp; Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê quốc gia; Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước và các văn bản tài chính có thể áp dụng vào từng trường hợp cụ thể theo quy định hiện hành.

         – Các Thông tư, phụ lục, biểu mẫu được đăng tải trên website: www.ftu.edu.vnqlkh@ftu.edu.vnvà ftu.soe.vn.

 

Nơi nhận:

– CT. HĐT (để biết);

– BGH (để chỉ đạo);

– Như kính gửi;

– Lưu: VT, QLKH.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS. TS. Bùi Anh Tuấn

 

Tải về:

1. Thông báo;

2. Biểu mẫu, phụ lục;

3. Các thông tư