TẬP HUẤN TIÊU DÙNG XANH CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

301

Tiêu dùng xanh không chỉ có ý nghĩa về hành vi tiêu dùng những sản phẩm
xanh hay các sản phẩm cung cấp lợi ích môi trường mà còn có ý nghĩa đối với
phát triển thị trường hàng hóa và dịch vụ xanh, góp phần giảm thiểu sự phát sinh
chất thải, phát sinh khí nhà kính, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, hướng tới một
nền kinh tế các-bon thấp. Hành vi tiêu dùng này là cơ sở để phát triển kinh tế xanh
và cũng là mục tiêu theo đuổi của các quốc gia trên thế giới.

Trong khuôn khổ nhiệm vụ tập huấn về bảo vệ môi trường “Tập huấn tiêu dùng xanh cho sinh viên các cơ sở giáo dục Đại học”, Mã số: B2022 – NTH – 04 – MT, nhiệm vụ Tập huấn xanh cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học đã thực hiện các hoạt động biên soạn Tài liệu tập huấn xanh cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, Tài liệu hướng dẫn tập huấn xanh cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học. Đồng thời, Nhiệm vụ cũng đã tiến hành tập huấn thử nghiệm và tập huấn chính thức cho tất cả 550 sinh viên ở ba cơ sở giáo dục đại học là Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế – Đại học quốc gia Hà Nội (gồm tập huấn thử nghiệm và tập huấn chính thức)

Tập huấn ở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam – Hải Phòng ngày 23-24/09/2023

Tập huấn ở Trường Đại học Ngoại thương, ngày 25-28/09/2023

Tập huấn ở Trường Đại học Kinh tế – Đại học quốc gia Hà Nội, ngày 29-30/09/2023

Link tài liệu hướng dẫn tập huấn tiêu dùng xanh thuộc nhiệm vụ “Tập huấn tiêu dùng xanh cho sinh viên các cơ sở giáo dục Đại học”, Mã số: B2022 – NTH – 04 – MT.

Link tài liệu tập huấn tiêu dùng xanh thuộc nhiệm vụ “Tập huấn tiêu dùng xanh cho sinh viên các cơ sở giáo dục Đại học”, Mã số: B2022 – NTH – 04 – MT