Khảo sát môn học trong học kì I năm học 2019-2020 – chuyên ngành CLC Kinh tế đối ngoại

2630

Khảo sát các môn học được đưa ra sau mỗi học kỳ nhằm mục tiêu cải tiến và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo.

K58 – Khối 1

 1. Môn Toán cao cấp: link tại đây
 2. Môn Tin học đại cương: link tại đây
 3. Môn Triết học Mác – Lênin: link tại đây
 4. Môn Kinh tế vĩ mô 1: link tại đây
 5. Môn Tiếng Anh 1: link tại đây

K57 – Khối 2

 1. Môn Kinh tế kinh doanh: link tại đây
 2. Môn Nguyên lý kế toán: link tại đây
 3. Môn Kinh tế vi mô 2: link tại đây
 4. Môn Kinh tế lượng: link tại đây
 5. Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: link tại đây
 6. Môn Kinh tế quốc tế: link tại đây