KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VIỆN KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ NĂM HỌC 2023 – 2024

1633

Căn cứ Quyết định 3666/QĐ-ĐHNT về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi sinh viên Nghiên cứu Khoa học của Trường Đại học Ngoại thương, Thông báo số 329/TB-ĐHNT ngày 06/11/2023 về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Ngoại thương năm 2024, Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế xin thông báo tới các sinh viên Kế hoạch chi tiết tổ chức Vòng sơ khảo Cuộc thi SV NCKH năm học 2023 – 2024 của Viện KT&KDQT như sau:

  1. Đối tượng tham gia: Sinh viên trình độ đại học đang học tại Trường Đại học Ngoại thương ở Trụ sở chính và các cơ sở.
  2. Thể lệ cuộc thi: Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học (SV NCKH) năm 2024 được thực hiện theo các quy định trong Thể lệ cuộc thi SV NCKH của Trường Đại học Ngoại thương, kèm theo Quyết định số 3666/QĐ-ĐHNT ngày 25/10/2023 và Thông tư 45/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học. Bản online Thông tư 45, Kế hoạch, Thể lệ và các biểu mẫu liên quan tới Cuộc thi SVNCKH xem tại: Các văn bản, biểu mẫu về hoạt động SVNCKH
  3. Thời gian và tiến độ thực hiện:
  • Ngày 07/11/2023: Lễ “Phát động cuộc thi SVNCKH Viện KT&KDQT năm 2024”.
  • Từ ngày 22/11/2023 đến 29/11/2023: Các nhóm sinh viên đăng ký đề tài NCKH dự thi qua đường link: https://bom.so/RC84gp
  • Từ ngày 22/11/2023 đến 22/04/2024: Các nhóm sinh viên tham gia cuộc thi tiến hành thực hiện công trình dưới sự hướng dẫn của GVHD.
  • Ngày 22/04/2024: Các nhóm sinh viên tham gia cuộc thi nộp kết quả nghiên cứu bao gồm báo cáo tổng kết (được trình bày theo đúng quy định trong Thể lệ cuộc thi SV NCKH), các xác nhận kết quả nghiên cứu, các sản phẩm phụ (bài tạp chí, bài kỷ yếu…).
  • Từ ngày 23/04/2024 đến 02/05/2023: Viện tổ chức đánh giá công trình NCKH và các sản phẩm đi kèm (theo Thể lệ cuộc thi tại QĐ 3666/QĐ-ĐHNT ngày 25/10/2023).
  • Ngày 03/05/2024: Công bố kết quả đánh giá công trình NCKH của vòng Sơ khảo
  1. Thông tin liên hệ:

Sinh viên cần thêm thông tin xin liên hệ với cô Nguyễn Thị Vân, Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, số điện thoại: 090 37 99993