Danh sách GV Viện KT&KDQT viết giáo trình, sách giai đoạn 2013-2018

682
STT Họ tên Đơn vị Tên giáo trình,sách Số trang Thời gian
xuất bản
Hình thức
tham gia
Nhà xuất bản Giờ quy đổi
1 Vũ Thị Hạnh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Compilation of data for empirical research in economics and international trade for Vietnam 32 2018 Thành viên Bách Khoa 960
2 Lê Thị Thu Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế International Intellectual Property and the ASEAN way 6 2018 Thành viên Cambridge University Press 180
3 Nguyễn Thị Việt Hoa Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và quá trình tái cơ cấu kinh tế tại các quốc gia Đông Á 20 2018 Thành viên Lao động 600
4 Phan Thị Vân Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và quá trình tái cơ cấu kinh tế tại các quốc gia Đông Á 14 2017 Thành viên Lao động 420
5 Trần Thị Ngọc Quyên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và quá trình tái cơ cấu kinh tế tại các quốc gia Đông Á 30 2017 Chủ biên Lao động 900
6 Bùi Thị Lý Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Thương mại dịch vụ và thị trường dịch vụ thế giới 29 2017 Đồng chủ biên NXB Bách Khoa Hà Nội 2320
7 Nguyễn Quang Minh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Thương mại dịch vụ và thương mại dịch vụ quốc tế 243 2017 Chủ biên Bách khoa 19440
8 Trần Thanh Phương Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng phát triển bền vững tại một số quốc gia Đông Nam Á 7 2017 Thành viên Lao động 210
9 Trần Thanh Phương Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng phát triển bền vững tại một số quốc gia Đông Nam Á 7 2017 Thành viên Lao Động 210
10 Bùi Thị Lý Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Thương mại dịch vụ và thị trường dịch vụ quốc tế 29 2017 Đồng chủ biên NXB Bách Khoa Hà Nội 2320
11 Trần Thị Ngọc Quyên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Thương mại dịch vụ và thị trường dịch vụ quốc tế 25 2017 Chủ biên NXB Bách Khoa Hà Nội 2000
12 Trần Thị Ngọc Quyên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Dòng vốn FDI và quá trình tái cơ cấu kinh tế tại các quốc gia Đông Á 30 2017 Chủ biên Nhà xuất bản Lao động 900
13 Lê Minh Trâm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển: Lý thuyết – Thực tiễn kinh doanh và một số dạng bài tập cơ bản 32 2016 Thành viên NXB Lao Động 800
14 Đinh Hoàng Minh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Giáo trình Chuyển giao công nghệ 40 2016 Thành viên NXB Lao động 3200
15 Lê Thị Thu Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Giáo trình sở hữu trí tuệ 395 2016 Chủ biên Lao động 31600
16 Cao Thị Hồng Vinh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Kinh tế đầu tư 7 2016 Thành viên Nhà xuất bản Lao động 560
17 Trần Thị Ngọc Quyên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Chính sách hướng đến phát triển bền vững tại các quốc gia Đông Nam Á 20 2016 Chủ biên Nhà xuất bản Lao động 500
18 Trần Thị Ngọc Quyên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế ASEAN-6: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam, 4 2016 Thành viên Nhà xuất bản Lao động 120
19 Trần Sỹ Lâm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển 50 2016 Chủ biên Lao Động 1250
20 Vũ Thị Kim Oanh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Kinh tế đầu tư 51 2016 Đồng chủ biên NXB Lao động 4080
21 Nguyễn Thị Việt Hoa Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Giáo trình Kinh tế đầu tư 40 2016 Đồng chủ biên Lao động 3200
22 Lê Thị Thu Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Le partenariat Public Prive dans le cadre EU-ASEAN 20 2015 Thành viên Bruylant 600
23 Lê Thị Thu Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Hội nhập giáo dục đại học Châu Âu: Kinh nghiệm cho ASEAN và Việt Nam 55 2015 Đồng chủ biên NXB Thông tin và truyền thông 1650
24 Trần Sỹ Lâm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Phòng chống trục lợi bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển cho Việt Nam 55 2015 Chủ biên Thống kê 1650
25 Nguyễn Minh Phúc Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Công ước quốc tế về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển và vấn đề gia nhập của Việt Nam 5 2015 Thành viên Nhà xuất bản Lao động 150
26 Trần Sỹ Lâm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Công ước quốc tế về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển và vấn đề gia nhập của Việt Nam 5 2015 Thành viên Nhà Xuất bản Lao động 150
27 Trần Hồng Ngân Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế G. Trình Giao dịch thương mại QT 9 2014 Thành viên NXB Thống Kê 720
28 Lê Thị Thu Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Hiệp định đối tác xuyên thái Bình dương TPP và vấn đề tham gia của Việt Nam 20 2014 Thành viên NXB Bách Khoa 600
29 Lê Minh Trâm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Phát triển trung tâm logistics cho Việt Nam: tham khảo thành công một số nước châu Âu và châu Á 15 2013 Thành viên Nhà xuất bản thống kê 450
30 Lê Thị Thu Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Le partenariat EU-ASEAN 8 2013 Thành viên Bruylant 32
31 Trần Thị Ngọc Quyên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Giáo trình Kinh tế đầu tư 180 2012 Thành viên Nhà xuất bản Lao động 14400
32 Nguyễn Thị Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Chi phí và năng lực logistics – từ lý luận đến thực tiễn 4 2008 Thành viên NXB Lao động 120
33 Nguyễn Thanh Bình Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Marketing căn bản 1 Chủ biên 50