Các ngành học bậc sau đại học

729

Hiện nay Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đang giảng dạy bậc sau đại học các chuyên ngành sau:


1. Bậc Cao học

Gồm 1 chuyên ngành: Kinh doanh thương mại

2. Bậc Tiến sỹ

Gồm 1 chuyên ngành: Kinh tế quốc tế