Tổng hợp hoạt động NCKH của GV Viện KT&KDQT giai đoạn 2013-2019

852
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC Độc lập – tự do – hạnh phúc
TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1, Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học
STT Họ tên Đơn vị Tên đề tài Mã số Thời gian Hình thức
tham gia
Đơn vị
chủ trì
Xếp loại Giờ quy đổi
1 Đinh Hoàng Minh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng nông sản của Việt Nam NTCS2018-23 5/2018 – 12/2019 thành viên đề tài Đại học Ngoại Thương Chưa nghiệm thu 150
2 Trần Bích Ngọc Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng nông sản của Việt Nam NTCS2018-23 5/2018 – 12/2019 thành viên đề tài Đại học Ngoại Thương Chưa nghiệm thu 150
3 Trần Thanh Phương Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng nông sản của Việt Nam NTCS2018-23 5/2018 – 12/2019 thành viên đề tài Đại học Ngoại Thương Chưa nghiệm thu 150
4 Vũ Hoàng Việt Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Thực tiễn áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong thương mại quốc tế của Hoa Kỳ và giải pháp đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong việc ứng phó NTCS2018-18 4/2018 – 9/2019 thành viên đề tài ĐH Ngoại Thương Chưa nghiệm thu 150
5 Vũ Thành Toàn Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Thực tiễn áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong thương mại quốc tế của Hoa Kỳ và giải pháp đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong việc ứng phó NTCS2018-18 4/2018 – 9/2019 Chủ nhiệm đề tài ĐH Ngoại Thương Chưa nghiệm thu 800
6 Nguyễn hồng Trà My Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Giải pháp chính sách phát triển thị trường xuất khẩu đối với các sản phẩm chủ lực vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế mới TN18/X05 7/2018 – 6/2020 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Chưa nghiệm thu 400
7 Vũ Thành Toàn Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Giải pháp chính sách phát triển thị trường xuất khẩu đối với các sản phẩm chủ lực vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế mới TN18/X05 7/2018 – 6/2020 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Chưa nghiệm thu 400
8 Nguyễn Thị Yến Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Trách nhiệm của người chuyên chở hàng hóa bằng đường biển theo Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 và các quy tắc hàng hải quốc tế NTCS2018-01 4/2018 – 5/2019 thành viên đề tài Đại học Ngoại Thương Chưa nghiệm thu 150
9 Hoàng Thị Đoan Trang Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Trách nhiệm của người chuyên chở hàng hóa bằng đường biển theo Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 và các quy tắc hàng hải quốc tế NTCS2018-01 4/2018 – 5/2019 Chủ nhiệm đề tài Đại học Ngoại Thương Chưa nghiệm thu 800
10 Nguyễn Thị Yến Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Nghiên cứu chi phí logistics đối với mặt hàng cà phê xuất khẩu của Việt Nam NTCS2018-09 4/2018 – 10/2019 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Chưa nghiệm thu 150
11 Lê Minh Trâm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Nghiên cứu chi phí logistics đối với mặt hàng cà phê xuất khẩu của Việt Nam NTCS2018-09 4/2018 – 10/2019 Chủ nhiệm đề tài Trường Đại học Ngoại thương Chưa nghiệm thu 800
12 Hoàng Thị Đoan Trang Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Áp dụng phương pháp case study trong giảng dạy Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại Trường Đại học Ngoại thương NT2017-06 5/2017 – 10/2018 thành viên đề tài Đại học Ngoại Thương Khá 150
13 Lê Minh Trâm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Áp dụng phương pháp case study trong giảng dạy Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại Trường Đại học Ngoại thương NT2017-06 5/2017 – 10/2018 thành viên đề tài Đại học Ngoại Thương Khá 150
14 Trần Sỹ Lâm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Áp dụng phương pháp case study trong giảng dạy Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại Trường Đại học Ngoại thương NT2017-06 5/2017 – 10/2018 Chủ nhiệm đề tài Đại học Ngoại Thương Khá 800
15 Nguyễn Cương Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế “Nghiên cứu giải pháp phát triển chuỗi cung ứng nguyên vật liệu cho ngành dệt may của Việt Nam dưới tác động của Hiệp định TPP” ÐTKHCN.145/17 1/2017 – 6/2018 thành viên đề tài ĐH Ngoại thương Chưa nghiệm thu 240
16 Trần Hồng Ngân Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế “Nghiên cứu giải pháp phát triển chuỗi cung ứng nguyên vật liệu cho ngành dệt may của Việt Nam dưới tác động của Hiệp định TPP” ÐTKHCN.145/17 1/2017 – 6/2018 thành viên đề tài ĐH Ngoại thương Chưa nghiệm thu 240
17 Vũ Hoàng Việt Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế “Nghiên cứu giải pháp phát triển chuỗi cung ứng nguyên vật liệu cho ngành dệt may của Việt Nam dưới tác động của Hiệp định TPP” ÐTKHCN.145/17 1/2017 – 6/2018 thành viên đề tài ĐH Ngoại thương Chưa nghiệm thu 240
18 Bùi Duy Linh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Mô hình phát triển Cơ sở Quảng Ninh, Trường Đại học Ngoại thương trong bối cảnh mới NT2017-25 6/2017 – 10/2017 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Tốt 150
19 Vũ Hoàng Việt Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao thị phần sản phẩm sữa Việt Nam trên thị trường nội địa nước ta ÐTKHCN.144/17 1/2017 – 6/2018 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Đạt 240
20 Vũ Thị Bích Hải Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao thị phần sản phẩm sữa Việt Nam trên thị trường nội địa nước ta ÐTKHCN.144/17 1/2017 – 6/2018 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Đạt 240
21 Nguyễn Hải Ninh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao thị phần sản phẩm sữa Việt Nam trên thị trường nội địa nước ta ÐTKHCN.144/17 1/2017 – 6/2018 Chủ nhiệm đề tài Trường Đại học Ngoại thương Đạt 1200
22 Phan Thị Thu Hiền Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế ”   MIRROR STUDY OF VIETNAM’S INTERNATIONAL MERCHANDISE TRADE: FINDINGS AND IMPLICATIONS ON CROSS-BORDER TRADE ADMINISTRA 02.2017/ÐHNT-QLDA-WTI/SECO 4/2017 – 12/2017 Chủ nhiệm đề tài Trường ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Đạt 800
23 Nguyễn hồng Trà My Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao thị phần sản phẩm sữa Việt Nam trên thị trường nội địa nước ta DTKHCN.144/17 9/2017 – 9/2018 thành viên đề tài Bộ Công Thương Đạt 240
24 Cao Thị Hồng Vinh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Mối liên kết giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế B2016-NTH-05 1/2016 – 12/2017 thành viên đề tài Bộ Giáo dục và Đào tạo Tốt 240
25 Trần Thị Ngọc Quyên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Mối liên kết giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế B2016-NTH-05 1/2016 – 12/2017 thành viên đề tài Bộ Giáo dục và Đào tạo Tốt 240
26 Trần Bích Ngọc Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sang Liên bang Nga trong bối cảnh quốc tế mới NT2016-25a 3/2016 – 12/2017 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Khá 150
27 Phạm Thị Mỹ Dung Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Nghiên cứu áp dụng quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất  khẩu tại Việt Nam ÐTKHCN.134/16 1/2016 – 12/2016 thành viên đề tài Đại học Ngoại thương Đạt 240
28 Nguyễn hồng Trà My Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Phát triển chuỗi cung ứng lạnh cho các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam B2016-NTH-08 1/2016 – 12/2017 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Chưa nghiệm thu 240
29 Nguyễn Thị Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Phát triển chuỗi cung ứng lạnh cho các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam B2016-NTH-08 1/2016 – 12/2017 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Chưa nghiệm thu 240
30 Nguyễn Thị Yến Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Phát triển chuỗi cung ứng lạnh cho các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam B2016-NTH-08 1/2016 – 12/2017 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Chưa nghiệm thu 240
31 Phạm Thanh Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Phát triển chuỗi cung ứng lạnh cho các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam B2016-NTH-08 1/2016 – 12/2017 Chủ nhiệm đề tài Trường Đại học Ngoại thương Chưa nghiệm thu 1200
32 Lê Thị Thu Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Facilitating the ASEAN notification and registration system of Geographical Indication: Vietnam’s perspective 01 /ÐHNT-QLDA-WTI/SECO 1/2016 – 12/2016 Chủ nhiệm đề tài Đại học Ngoại thương Chưa nghiệm thu 1200
33 Vũ Hoàng Việt Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Tìm kiếm giải pháp nâng cao mức độ cân bằng giữa công việc và cuộc sống (WORK-LIFE-BALANCE) của giảng viên và cán bộ Trường Đại học Ngoại thương NT2016-05 6/2016 – 6/2017 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Chưa nghiệm thu 150
34 Vũ Thị Bích Hải Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Một số giải pháp nâng cao sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của giảng viên trường Đại học Ngoại thương NT2016 – 05 5/2016 – 5/2017 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Chưa nghiệm thu 150
35 Phan Thị Thu Hiền Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế RISK MANAGEMENT IN TIMBER SUPPLY CHAINS: CASES OF VIETNAM’S TIMBER EXPORTERS TO EU MARKET Bilateral research collaboration with the Asia-Pacific region 2013-2016 12/2016 – 12/2017 Chủ nhiệm đề tài Trường Zurich, Thụy Sĩ Đạt 800
36 Trần Bích Ngọc Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sang Liên bang Nga trong bối cảnh quốc tế mới NT2016-25b 6/2016 – 12/2017 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Tốt 150
37 Nguyễn Quang Minh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế “Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Giang” BG 2016 6/2016 – 6/2018 thành viên đề tài TP Bắc Giang Tốt 240
38 Nguyễn Thị Việt Hoa Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Vai trò của dòng vốn FDI trong quá trình tái cơ cấu kinh tế Việt Nam II3.1-2013.35 1/2015 – 12/2016 thành viên đề tài Đại hoc Ngoại Thương Chưa nghiệm thu 400
39 Trần Thanh Phương Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Vai trò của dòng vốn FDI trong quá trình tái cơ cấu kinh tế Việt Nam II3.1-2013.35 1/2015 – 12/2016 thành viên đề tài Đại hoc Ngoại Thương Chưa nghiệm thu 400
40 Vũ Minh Phương Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Vai trò của dòng vốn FDI trong quá trình tái cơ cấu kinh tế Việt Nam II3.1-2013.35 1/2015 – 12/2016 thành viên đề tài Đại hoc Ngoại Thương Chưa nghiệm thu 400
41 Cao Thị Hồng Vinh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Hài hòa hóa khung chính sách đầu tư hướng đến phát triển bền vững và gợi ý chinh sách cho Việt Nam B2015-08-21 1/2015 – 4/2016 thành viên đề tài Bộ Giáo dục đào tạo Tốt 240
42 Nguyễn Huyền Minh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Hài hòa hóa khung chính sách đầu tư hướng đến phát triển bền vững và gợi ý chinh sách cho Việt Nam B2015-08-21 1/2015 – 4/2016 thành viên đề tài Bộ Giáo dục đào tạo Tốt 240
43 Nguyễn Thị Việt Hoa Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Hài hòa hóa khung chính sách đầu tư hướng đến phát triển bền vững và gợi ý chinh sách cho Việt Nam B2015-08-21 1/2015 – 4/2016 thành viên đề tài Bộ Giáo dục đào tạo Tốt 240
44 Phạm Thị Mai Khanh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Hài hòa hóa khung chính sách đầu tư hướng đến phát triển bền vững và gợi ý chinh sách cho Việt Nam B2015-08-21 1/2015 – 4/2016 thành viên đề tài Bộ Giáo dục đào tạo Tốt 240
45 Trần Sỹ Lâm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Hài hòa hóa khung chính sách đầu tư hướng đến phát triển bền vững và gợi ý chinh sách cho Việt Nam B2015-08-21 1/2015 – 4/2016 thành viên đề tài Bộ Giáo dục đào tạo Tốt 240
46 Trần Thanh Phương Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Hài hòa hóa khung chính sách đầu tư hướng đến phát triển bền vững và gợi ý chinh sách cho Việt Nam B2015-08-21 1/2015 – 4/2016 thành viên đề tài Bộ Giáo dục đào tạo Tốt 240
47 Trần Thị Ngọc Quyên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Hài hòa hóa khung chính sách đầu tư hướng đến phát triển bền vững và gợi ý chinh sách cho Việt Nam B2015-08-21 1/2015 – 4/2016 Chủ nhiệm đề tài Bộ Giáo dục đào tạo Tốt 1200
48 Lữ Thị Thu Trang Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Phát triển du lịch trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ địa phương ở Việt Nam B2015-08-22 1/2015 – 12/2016 thành viên đề tài Trường ĐH Ngoại thương Chưa nghiệm thu 240
49 Phạm Thị Mai Khanh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Phát triển du lịch trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ địa phương ở Việt Nam B2015-08-22 1/2015 – 12/2016 thành viên đề tài Trường ĐH Ngoại thương Chưa nghiệm thu 240
50 Trần Hải Ly Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Phát triển du lịch trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ địa phương ở Việt Nam B2015-08-22 1/2015 – 12/2016 thành viên đề tài Trường ĐH Ngoại thương Chưa nghiệm thu 240
51 Lê Thị Thu Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Phát triển du lịch trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ địa phương ở Việt Nam B2015-08-22 1/2015 – 12/2016 Chủ nhiệm đề tài Trường ĐH Ngoại thương Chưa nghiệm thu 1200
52 Lữ Thị Thu Trang Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Innovation capabilities and firm performance: Casestudy from Japan-invested companies and Lessons Learned for Vietnam SUMI 4/2015 – 9/2016 thành viên đề tài Đại học Ngoại thương Đạt 150
53 Lê Thị Thu Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Innovation capabilities and firm performance: Casestudy from Japan-invested companies and Lessons Learned for Vietnam SUMI 4/2015 – 9/2016 Chủ nhiệm đề tài Đại học Ngoại thương Đạt 1200
54 Hoàng Thị Đoan Trang Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Thực hiện xanh hóa chuỗi cung ứng một số ngành hàng của Việt Nam NT2015-66 6/2015 – 9/2016 thành viên đề tài Đại học Ngoại thương Tốt 150
55 Lê Minh Trâm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Thực hiện xanh hóa chuỗi cung ứng một số ngành hàng của Việt Nam NT2015-66 6/2015 – 9/2016 thành viên đề tài Đại học Ngoại thương Tốt 150
56 Nguyễn Thị Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Thực hiện xanh hóa chuỗi cung ứng một số ngành hàng của Việt Nam NT2015-66 6/2015 – 9/2016 thành viên đề tài Đại học Ngoại thương Tốt 150
57 Phạm Duy Hưng Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Thực hiện xanh hóa chuỗi cung ứng một số ngành hàng của Việt Nam NT2015-66 6/2015 – 9/2016 thành viên đề tài Đại học Ngoại thương Tốt 150
58 Nguyễn Thị Yến Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Thực hiện xanh hóa chuỗi cung ứng một số ngành hàng của Việt Nam NT2015-66 6/2015 – 9/2016 Chủ nhiệm đề tài Đại học Ngoại thương Tốt 800
59 Phạm Thị Mỹ Dung Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Xây dựng bộ chỉ số về quản trị công ty cho các nhân hàng thương mại cổ phần Việt Nam NT2015-73 6/2015 – 9/2016 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Tốt 150
60 Nguyễn Thị Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Hợp tác dịch vụ logistics giữa các quốc gia thành viên trong cộng đồng kinh tế châu Âu (EU) và bài học kinh nghiệm cho cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) NT2015-68 4/2015 – 12/2016 thành viên đề tài Đại học Ngoại thương Chưa nghiệm thu 150
61 Bùi Duy Linh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Hợp tác dịch vụ logistics giữa các quốc gia thành viên trong cộng đồng kinh tế châu Âu (EU) và bài học kinh nghiệm cho cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) NT2015-68 4/2015 – 12/2016 Chủ nhiệm đề tài Đại học Ngoại thương Chưa nghiệm thu 800
62 Vũ Thành Toàn Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Phân biệt đối xử trá hình trong WTO và một số đề xuất chính sách cho Việt Nam NT2015-69 6/2015 – 10/2016 thành viên đề tài ĐH Ngoại Thương Tốt 150
63 Trần Thị Ngọc Quyên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Vai trò của dòng vốn FDI đối với quá trình tái cơ cấu kinh tế Việt Nam II3.1-2013-35 1/2015 – 6/2017 Chủ nhiệm đề tài Trường Đại học ngoại thương Đạt 1500
64 Nguyễn Cương Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Đề xuất một số điều khoản mẫu trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế cho các doanh nghiệp Việt Nam NT2013-43 1/2014 – 12/2014 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Tốt 150
65 Trần Bích Ngọc Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Đề xuất một số điều khoản mẫu trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế cho các doanh nghiệp Việt Nam NT2013-43 1/2014 – 12/2014 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Tốt 150
66 Trần Hồng Ngân Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Đề xuất một số điều khoản mẫu trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế cho các doanh nghiệp Việt Nam NT2013-43 1/2014 – 12/2014 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Tốt 150
67 Cao Thị Hồng Vinh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Phân tích định lượng tác động của các Hiệp định đầu tư song phương (BIT) tới dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam B2014-08-16 1/2014 – 12/2016 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Khá 240
68 Lữ Thị Thu Trang Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Phân tích định lượng tác động của các Hiệp định đầu tư song phương (BIT) tới dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam B2014-08-16 1/2014 – 12/2016 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Khá 240
69 Trần Thị Ngọc Quyên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Phân tích định lượng tác động của các Hiệp định đầu tư song phương (BIT) tới dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam B2014-08-16 1/2014 – 12/2016 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Khá 240
70 Nguyễn Thị Việt Hoa Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Phân tích định lượng tác động của các Hiệp định đầu tư song phương (BIT) tới dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam B2014-08-16 1/2014 – 12/2016 Chủ nhiệm đề tài Trường Đại học Ngoại thương Khá 1200
71 Nguyễn Minh Phúc Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Hiệu ứng bullwhip và ảnh hưởng của hiệu ứng bullwhip đến quản lý chuỗi cung ứng NT2014-57 4/2014 – 10/2015 thành viên đề tài Đại học Ngoại thương Chưa nghiệm thu 150
72 Nguyễn Thị Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Hiệu ứng bullwhip và ảnh hưởng của hiệu ứng bullwhip đến quản lý chuỗi cung ứng NT2014-57 4/2014 – 10/2015 thành viên đề tài Đại học Ngoại thương Chưa nghiệm thu 150
73 Nguyễn Thị Yến Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Hiệu ứng bullwhip và ảnh hưởng của hiệu ứng bullwhip đến quản lý chuỗi cung ứng NT2014-57 4/2014 – 10/2015 thành viên đề tài Đại học Ngoại thương Chưa nghiệm thu 150
74 Phạm Thanh Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Hiệu ứng bullwhip và ảnh hưởng của hiệu ứng bullwhip đến quản lý chuỗi cung ứng NT2014-57 4/2014 – 10/2015 Chủ nhiệm đề tài Đại học Ngoại thương Chưa nghiệm thu 800
75 Trần Bích Ngọc Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Đánh giá mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm sạch dành cho người tiêu dùng đô thị Việt Nam 93.14.RD/HÐ-KHCN 1/2014 – 12/2014 thành viên đề tài Bộ Thương Mại Đạt 240
76 Trần Hồng Ngân Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Đánh giá mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm sạch dành cho người tiêu dùng đô thị Việt Nam 93.14.RD/HÐ-KHCN 1/2014 – 12/2014 thành viên đề tài Bộ Thương Mại Đạt 240
77 Phạm Văn Chiến Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Đánh giá các mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm sạch cho người tiêu dùng đô thị tại Việt Nam 93.14.RD/HÐ-KHCN 1/2014 – 12/2014 thành viên đề tài Bộ Công thương Đạt 240
78 Đinh Hoàng Minh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hướng đến phát triển nền kinh tế xanh ở Trung Quốc và bài học cho Việt Nam NT2014-47 6/2014 – 5/2015 thành viên đề tài Đại học Ngoại Thương Đạt 150
79 Trần Thị Ngọc Quyên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hướng đến phát triển nền kinh tế xanh ở Trung Quốc và bài học cho Việt Nam NT2014-47 6/2014 – 5/2015 Chủ nhiệm đề tài Đại học Ngoại Thương Đạt 800
80 Đinh Hoàng Minh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Phân tích định lượng tác động của các Hiệp định đầu tư song phương (BIT) tới dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam B2014 – 08 – 16 1/2014 – 12/2016 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Chưa nghiệm thu 240
81 Phạm Thị Mai Khanh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Phân tích định lượng tác động của các Hiệp định đầu tư song phương (BIT) tới dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam B2014 – 08 – 16 1/2014 – 12/2016 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Chưa nghiệm thu 240
82 Nguyễn Thị Việt Hoa Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Phân tích định lượng tác động của các Hiệp định đầu tư song phương (BIT) tới dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam B2014 – 08 – 16 1/2014 – 12/2016 Chủ nhiệm đề tài Trường Đại học Ngoại thương Chưa nghiệm thu 1200
83 Lữ Thị Thu Trang Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Thực trạng và giải pháp tăng cường áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại lên một số mặt hàng nhập khẩu vào Việt Nam NT2014-50 4/2014 – 5/2016 Chủ nhiệm đề tài Đại học Ngoại Thương Khá 800
84 Trần Hải Ly Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Nghiên cứu đổi mới và hoàn thiện mô hình hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam với các đối tác truyền thống trong bối cảnh hội nhập quốc tế: nghiên cứu điển hình về hợp tác với Nga, Belarus và Kazakhstan KX.06.09/11-15 1/2014 – 12/2015 thành viên đề tài trường đại học Ngoại THương Xuất sắc 150
85 Phạm Duy Liên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Giao dịch thương mại quốc tế và thủ tục hải quan không chính tắc tại Việt Nam: Thực tiễn và giải pháp đổi mới theo chuẩn mực quốc tế B2014-08-17 1/2014 – 12/2016 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Đạt 240
86 Trần Bích Ngọc Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Giao dịch thương mại quốc tế và thủ tục hải quan không chính tắc tại Việt Nam: Thực tiễn và giải pháp đổi mới theo chuẩn mực quốc tế B2014-08-17 1/2014 – 12/2016 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Đạt 240
87 Trần Hồng Ngân Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Giao dịch thương mại quốc tế và thủ tục hải quan không chính tắc tại Việt Nam: Thực tiễn và giải pháp đổi mới theo chuẩn mực quốc tế B2014-08-17 1/2014 – 12/2016 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Đạt 240
88 Phan Thị Thu Hiền Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Giao dịch thương mại quốc tế và thủ tục hải quan không chính tắc tại Việt Nam: Thực tiễn và giải pháp đổi mới theo chuẩn mực quốc tế B2014-08-17 1/2014 – 12/2016 Chủ nhiệm đề tài Trường Đại học Ngoại thương Đạt 1200
89 Nguyễn Cương Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Giao dịch thương mại quốc tế và thủ tục hải quan không chính tắc tại Việt Nam: Thực tiễn và giải pháp đổi mới theo chuẩn mực quốc tế. B 2014-08 1/2014 – 12/2016 thành viên đề tài ĐH Ngoại thương Đạt 240
90 Phan Thị Thu Hiền Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Giao dịch thương mại quốc tế và thủ tục hải quan không chính tắc tại Việt Nam: Thực tiễn và giải pháp đổi mới theo chuẩn mực quốc tế. B 2014-08 1/2014 – 12/2016 Chủ nhiệm đề tài ĐH Ngoại thương Đạt 1200
91 Lữ Thị Thu Trang Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Phân tích định lượng tác động của các hiệp định đầu tư song phương (BIT) tới dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài B2014-8-16 1/2014 – 12/2016 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại Thương Tốt 240
92 Phạm Thị Mỹ Dung Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Tăng cường tính thực tiễn trong đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Ngoại Thương NT2013-41 6/2013 – 5/2015 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Giỏi 150
93 Đinh Khương Duy Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Nghiên cứu khả năng triển khai đào tạo về lĩnh vực truyền thông ở trường Đại học Ngoại thương NT2013-44 6/2013 – 12/2014 thành viên đề tài Trường Đại học Ngoại thương Khá 150
94 Nguyễn Huyền Minh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Nghiên cứu khả năng triển khai đào tạo về lĩnh vực truyền thông ở trường Đại học Ngoại thương NT2013-44 6/2013 – 12/2014 Chủ nhiệm đề tài Trường Đại học Ngoại thương Khá 800