THÔNG BÁO: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THAM GIA HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN

1030

Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế thông báo các Quyết định về việc công nhận tham gia hoạt động của sinh viên như sau:

  1. Quyết định công nhận 825 tham dự tọa đàm trực tuyến “Phục hồi và phát triển nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19” ngày 26/11/2021 tại đây
  2. Quyết định công nhận 29 sinh viên tham gia cuộc thi thuyết trình của Viện Kinh tế và kinh doanh quốc tế tổ chức ngày 15/01/2022 tại đây
  3. Quyêt định công nhận 7 sinh viên tham gia hỗ trợ hội thảo khoa học Quốc gia về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam 2021 tại đây 
  4. Quyết định công nhận 17 sinh viên tham gia hỗ trợ hội thảo khoa học Quốc gia về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam 2021 tại đây
  5. Quyết định công nhận 1080 sinh viên tham gia tọa đàm Nghiên cứu khoa học sinh viên trực tuyến với chủ đề “Sinh viên NCKH – Hành trình từ đam mê đến trải nghiệm” tổ chức ngày 14/11/2021 tại đây
  6. Quyết định công nhận 1470 sinh viên tham gia tọa đàm học phần Kỹ năng phát triển nghề nghiệp tổ chức ngày 05/12/2021 và ngày 26/12/2021 tại đây
  7. Quyết định công nhận 15 sinh viên tham gia hoạt động cộng tác viên của Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế tại đây