Trong bối cảnh xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập ngày càng cao, nhu cầu nguồn nhân lực tham gia vào hoạt động kinh doanh quốc tế tại các tổ chức, doanh nghiệp, được đào tạo bài bản, có kiến thức và kĩ năng phù hợp và cập nhật theo nhu cầu phát triển chung, ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội. Chương trình đào tạo đại học, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế với 10 năm được tổ chức bởi Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, liên tục được cập nhật theo nhu cầu và phản hồi của các bên liên quan.

Năm 2019, chương trình đào tạo chi tiết của Chương trình đào tạo đại học – Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế năm 2019, được cập nhật và ban hành theo Quyết định số 1149/QĐ-ĐHNT ngày 23 tháng 05 năm 2019. 

Bản mô tả chương trình đào tạo được giới thiệu tại đây.

Đề cương chi tiết các học phần được giới thiệu tại đây.