Home GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Quản lý đào tạo

Ban Quản lý đào tạo là đơn vị trực thuộc Viện, có chức năng tham mưu và giúp Viện trưởng thực hiện các nhiệm...

Ban Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển

Ban Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển là đơn vị trực thuộc Viện, có chức năng tham mưu và giúp Viện...