Bộ môn Kinh doanh quốc tế

2225

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Kinh doanh quốc tế, Giao dịch Thương mại quốc tế, Nghiệp vụ Hải quan, Đàm phán và quản lý xung đột, Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội, Văn hóa trong kinh doanh quốc tế, Tinh thần doanh nhân, Nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, Môi trường kinh doanh quốc tế, Hành vi doanh nghiệp.

Dưới đây là danh sách các Giảng viên của bộ môn:

 1. TS Phan Thị Thu Hiền – Trưởng Bộ môn
 2. PGS, TS Nguyễn Văn Hồng
 3. TS Nguyễn Hải Ninh
 4. TS Phạm Thị Cẩm Anh
 5. TS Vũ Thị Hạnh
 6. TS Vũ Thị Bích Hải
 7. ThS Trần Bích Ngọc
 8. ThS Nguyễn Cương
 9. ThS Lê Mỹ Hương
 10. ThS Nguyễn Hồng Hạnh
 11. ThS Nguyễn Hồng Trà My
 12. ThS Lưu Đức Thi