Chương trình Thạc sĩ Quản lý kinh tế

2449
  1. Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế: tải tại đây
  2. Khung chương trình đào tạo: tải tại đây
  3. Chuẩn đầu ra: tải tại đây